Usługi

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna  to zajęcia mające na celu ustalenie czy
u pacjenta występują zaburzenia mowy. Jeśli tak, to jaki jest ich rodzaj oraz jaką mają przyczynę. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap złożony jest ze wstępnego wywiadu,  obserwacji dziecka oraz wykonania testów diagnostycznych.
W  trakcie tego etapu rodzic wypełnia ankietę dotyczącą rozwoju mowy dziecka oraz jego funkcjonowania. W drugim etapie omawiane są wyniki testu
i obserwacji logopedy, a także przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz omawiana jest dokumentacja medyczna.  W przypadku osób dorosłych wywiad przeprowadzany jest bezpośrednio
z pacjentem bądź z pacjentem i osobą
z rodziny. Wykonywane są testy diagnostyczne oraz jeśli jest taka konieczność analizowane wyniki badań specjalistycznych.

Czas trwania ok. 90 min.

 

Terapia logopedyczna

To cotygodniowe, indywidualne zajęcia mające na celu korektę zaistniałych nieprawidłowości mowy. Metody, techniki, narzędzia, czas trwania, godziny spotkań są indywidualnie dobierane do potrzeb pacjenta. W trakcie terapii prowadzony jest zeszyt, do którego pacjent wkleja pomoce i zestawy ćwiczeń, które wykonuje w domu.

Czas trwania od 40 do 60 min.

 

Ocena gotowości szkolnej

Dedykowana dzieciom  w wieku od 5 – 7 r.ż. Diagnoza polega na określeniu stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. Diagnozujemy: dojrzałość emocjonalną i społeczną, sprawność grafomotoryczną, lateralizację, rozwój analizatora słuchowego i wzrokowego, pamięć, rozwój mowy, koncentrację oraz funkcjonowanie intelektualne, myślenie i orientację przestrzenną, motorykę małą i dużą.

Czas trwania 60-90 min.